KVPY 2018-19

TOP RESULT in KVPY- 2018-19 by TOP SCHOOL - 13 SELECTIONS in PHASE II
Koyna Jain
D/o Prakash Jain
Nidhi
D/o Babulal 
Vanshika
D/o Mukesh Kumar
Nisha 
D/o Sanjay Kumar
Karuna
D/o Radhe Shyam
Amann Bansal
S/o Hari Kishan Bansal
Manish
S/o Omprakash
Aprana
D/o Birender Singh
 
Devesh 
S/o 
Rohit Yadav
S/o Rakesh Kumar
Ankit
S/o Naresh Kumar
Nitin
S/o Nitya Nand 
Piyush Aggarwal
S/o